WakeUp!  - Leefstijlcoaching
Algemene voorwaarden

Artikel 1:Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
vitaliteitscoach:  Dűnja Sengers, lid van de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOVV) Nederland, tevens in het bezit van een Chivo Vitaliteitscoach diploma, HBO P&O diploma en MDS-C ondernemingsdiploma, handelend als zelfstandig gevestigd vitaliteitscoach.
Cliënt: degene aan wie door de vitaliteitscoach advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de vitaliteitscoach is verwezen; Praktijkadres: de locatie (Nieuwendijk 33 in Geldrop) waarop de praktijk van de vitaliteitscoach wordt uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen
De vitaliteitscoach is de preventieve leefstijlspecialist die werkt vanuit de principes van de Psycho Neuro Immunologie (PNI). De vitaliteitscoach is gespecialiseerd in leefstijlinterventies met kennis competenties in functioneel voeden, coachen en training. En geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Indien nodig werkt de vitaliteitscoach in goede samenwerking met andere werkers in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. De cliënt kan zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts worden behandeld. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de vitaliteitscoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de vitaliteitscoach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de vitaliteitscoach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de vitaliteitscoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de vitaliteitscoach zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
De vitaliteitscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de vitaliteitscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de vitaliteitscoach verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de vitaliteitscoach contant te geschieden aan het einde van het consult. De cliënt krijgt, indien gewenst, eens per 5 consulten een verzamelfactuur van de betalingen. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de vitaliteitscoach uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien is overeengekomen dat de betaling geschiedt middels een nota en de nota is 30 dagen na factuurdatum niet voldaan, dan is de vitaliteitscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De vitaliteitscoach heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies van de vitaliteitscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De vitaliteitscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de vitaliteitscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de vitaliteitscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de vitaliteitscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de vitaliteitscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de vitaliteitscoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de vitaliteitscoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De vitaliteitscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Uw gegevens
De vitaliteitscoach zal in geen geval gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 11: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze
Voor geschillen tussen de vitaliteitscoach en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsorganisatie voor Vitaliteitsprofessionals (BOVV) gehanteerd.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BOVV te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de vitaliteitscoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint